Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

a. Ego Media is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en is gevestigd aan de Wethouder Prinsstraat 2 a in Nieuwleusen, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvK-nummer: 72545216.

 

b. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ego Media en de opdrachtgever.

 

c. Opdrachtgever: het bedrijf dat of de natuurlijke persoon die met Ego Media een overeenkomst aangaat.

 

d. Consument: de opdrachtgever zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

 

e. Werk: alle voorstellen, offertes, prijsopgaven, adviezen. Concepten, ideeën, teksten, informatie, bestanden, ontwerpen, foto’s, video’s afbeeldingen en alle andere werken in de zin van de auteurswet die in het kader van de overeenkomst door Ego- media zijn vervaardigd.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Ego Media en alle overeenkomsten tussen Ego Media en de opdrachtgever.

 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of via email worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing verklaard.

 

2.4 De eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van de opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

 

2.5 Deze algemene voorwaarden gelden voor al het werk dat Ego Media exploiteert.

 

2.6 Ego media heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

3. Aanbod en offertes

3.1 Ieder aanbod en alle offertes van Ego Media zijn vrijblijvend.

 

3.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Ego Media opgegeven eisen en specificaties van de gewenste productie en andere gegevens waarop Ego Media haar aanbod of offerte baseert.

 

3.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, overeenkomsten, offertes of emailberichten van Ego Media of op haar website binden Ego Media niet.

 

3.4 Indien Ego Media voordat de overeenkomst tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten zonder toestemming van Ego Media te gebruiken en/ of openbaar te maken.

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst, annulering en opzegging

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte van Ego Media heeft ondertekend en aan Ego Media heeft geretourneerd.

 

4.2. Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet kosteloos geannuleerd worden. Indien de opdrachtgever annuleert, dan wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht het percentage van het geofferde bedrag dat in de overeenkomst als annuleringskosten is opgenomen. Nadat Ego Media een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, kan de overeenkomst niet meer door de opdrachtgever worden geannuleerd.

 

4.3 Indien partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd zijn aangegaan, dan kan de overeenkomst niet worden opgezegd, tenzij de partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Staat in de overeenkomst geen opzegtermijn, dan dienen partijen een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Ego Media zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsoefenaar uitvoeren.

 

5.2 Ego Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.

 

5.3 Ego Media zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in maatschappelijk verkeer betaamt.

 

5.5 Ego-productie kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of naamsbekendheid.

 

5.6 Indien Ego Media in opdracht samenwerkt me een door de opdrachtgever ingeschakelde derde partij, dan kan Ego Media nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van deze derde partij.

 

6. Oplevertijden

6.1. De door Ego Media opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

 

6.2 In het geval dat een door Ego Media met de opdrachtgever overeengekomen oplevertermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, dan wordt de oplevertijd verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd omschreven.

 

6.3 Overschrijden van de oplevertermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding jegens Ego Media.

 

6.4 Indien Ego Media het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren dan zal Ego Media de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 

7. Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan Ego Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

 

7.2 De opdrachtgever zal Ego Media steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst medewerking verlenen.

 

7.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van alle beschikbare informatie en of middelen.

 

7.4 De opdrachtgever is gehouden Ego Media onverwijld te informeren en omtrent feiten en omstandigheden die in verband staan met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

8. Wijzigen overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in goede samenwerking en in goede samenspraak de overeenkomst aan te passen.

 

8.2 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal Ego Media de opdrachtgever hierover van ten voren inlichten. Indien een vaste prijs overeenkomst is overeengekomen, dan zal Ego Media daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

 

8.3 Het verzoek van de opdrachtgever om uitstel van de uitvoering van de overeenkomst dient schriftelijk of via de e-mail bij Ego Media te worden ingediend. Alle extra kosten die gepaard gaan met het uitstel, zoals annuleringskosten van derden, worden in rekening gebracht.

9.Prijzen en betalingen

9.1 Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.

 

9.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

 

9.3 De opdrachtgever dient een deel van het geoffreerde bedrag vooraf te betalen en betaalt de opdrachtgever het vooraf gefactureerde bedrag niet op tijd dan heeft Ego Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat vooraf het gefactureerde bedrag is voldaan.

De opdrachtgever wordt daarvan schriftelijk is kennis gesteld.

 

9.4 Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaald, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde de som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels) rente schuldig.

 

9.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Ego –media onmiddellijk opeisbaar.

 

9.6 Ego Media kan dan in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever aan Ego Media verschuldigde bedragen zijn betaald. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaald.

 

10. Klachten

10.1 Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever aan Ego Media zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dienst zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Ego Media in staat is adequaat te reageren.

11. Aansprakelijkheid en verjaring

11.1 Ego Media kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

 

a. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.

 

b. Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever.

 

c. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Ego Media is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde stukken, ontwerpen, onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en/of instructie. De opdrachtgever vrijwaart Ego Media tegen alle aanspraken ter zake.

 

d. De opdrachtgever accepteert dat de uitvoering vertraging kan ondervinden door weersomstandigheden of onvoorziene technische gebreken aan apparatuur. Ego Media is nimmer aansprakelijk voor dergelijk vertragingen.

 

e. Het openbaar maken van de door Ego Media vervaardigde productie is geheel voor risico van de opdrachtgever. Ego Media kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor negatieve publiciteit naar aanleiding van het openbaar maken van de productie.

 

12. Opschorten en ontbinden overeenkomst

12.1 Ego Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:

a. De medewerkers worden tijdens de uitvoering blootgesteld aan een gevaarlijk situatie.

b. De opdrachtgever komt zijn verplichtingen niet na, indien nakoming blijvend onmogelijke is dan wordt de overeenkomst, na financiële compensatie, ontbonden.

 

13. Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partijen die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt

 

13.2 Indien Ego Media, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de wet of bevoegde rechter of aangewezen derden te verstrekken en Ego Media zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door een bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is Ego Media niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinden van de overeenkomst.

 

13.3 Op elke overeenkomst tussen Ego Media en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Nieuwleusen,

 

25-6 2019.

 

W.T Teunissen

 

Directeur,

Ego Media

 

SAMEN MET U
WERKEN AAN UW IK ?

Neem direct contact met ons op

Ego Media

Info@egomedia.nl

Wethouderprinsstraat 2A
Nieuwleusen, 7711 AW

06 533 05 774

contact-section